6 ธุรกิจ ที่มีแนวโน้มเติบโตได้ดีในสังคมผู้สูงอายุ

ในปัจจุบันหลายประเทศกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้เกิดการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อรองรับผู้สูงอายุมากขึ้น ทั้งนี้กลุ่มผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง มีความสามารถในการเข้าถึงสินค้าด้านสุขภาพและความสะดวกสบายสูง จึงมีธุรกิจที่มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าในช่วงวัยนี้เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก แต่บรรดาธุรกิจที่ผุดขึ้นในช่วงนี้มี 6 ธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตได้ดีในสังคมผู้สูงอายุ ธุรกิจประกันชีวิต จะเห็นได้ว่าในการโฆษณาของบริษัทประกันชีวิตในปัจจุบัน มักกล่าวถึงการดูแลและให้บริการผู้สูงอายุ เนื่องจากในวัยนี้การเข้ารักษาในโรงพยาบาลเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งผู้สูงอายุมักจะมีความรอบคอบในการใช้จ่ายและการวางแผนอนาคตเป็นอย่างดี เพื่อให้ลูกหลานสบายหลังจากที่ตนเองเสียชีวิตไปแล้ว ฉะนั้นการทำประกันชีวิตจึงเป็นทางเลือกที่ดี ธุรกิจนี้จึงมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ดีในสังคมผู้สูงอายุ ธุรกิจอาหารเสริม เมื่อถึงวัยผู้สูงอายุร่างกายและอวัยวะส่วนต่าง ๆ เริ่มมีประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลง หลายท่านจึงหันมาใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อหวังฟื้นฟูและรักษาสภาพร่างกายให้ยังคงแข็งแรง ธุรกิจนี้จึงผุดขึ้นอย่างมากมาย ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนมุ่งเจาะกลุ่มผู้สูงอายุเป็นหลัก ธุรกิจการดูแลและพยาบาลผู้สูงอายุ ในกรณีที่ผู้สูงอายุบางท่านมีปัญหาสุขภาพจนไม่สามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้เมื่ออยู่ตามลำพัง การจ้างผู้ดูแลหรือพยาบาลในช่วงที่ลูกหลานไปทำงานนับเป็นทางออกที่ดี ทั้งนี้เพราะผู้ดูแลที่มีประสบการณ์มักมีความเข้าใจความต้องการของผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี ธุรกิจทัวร์บุญของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวในลักษณะการไปทำบุญตามวัดหรือสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งการทัวร์บุญนี้จะทำให้ผู้สูงอายุได้เกิดการรวมกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน ข้อดีของทัวร์แบบนี้จะทำให้ไม่เกิดช่องว่างระหว่างวัยเพราะคณะผู้เดินทางอยู่ในวัยเดียวกันทั้งหมด ธุรกิจโรงพยาบาลเฉพาะทางสำหรับผู้สูงอายุ การเข้ารับบริการในโรงพยาบาลของรัฐมักมีปัญหาความล่าช้าในการเข้ารักษา เพราะนอกจากจะมีขั้นตอนมากมายแล้ว ยังมีจำนวนผู้ใช้บริการมากจนเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้า ซึ่งความล่าช้านั้นทำให้ผู้สูงอายุที่สุขภาพไม่เอื้ออำนวยต้องทนกับความไม่สะดวกสบายนั้น จนอาจเกิดปัญหาสุขภาพแทรกซ้อนขึ้นได้ ดังนั้นหากมีโรงพยาบาลที่ออกแบบมาเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะก็จะทำให้ผู้สูงอายุได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น ธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์เพื่อผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพ มีความจำเป็นในการใช้ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์พิเศษในการดำเนินชีวิต เช่น ไม้เท้าเพื่อพยุงการเดิน ที่นอนไฟฟ้าที่ป้องกันการกดทับ หรือแม้แต่เครื่องช่วยฟังสำหรับผู้ที่มีสมรรถภาพทางการได้ยินไม่ดีนัก เป็นต้น ธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อผู้สูงอายุจึงมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ดีในสังคมผู้สูงอายุ ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงมีแนวโน้มสูงที่จะทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจข้างต้น สามารถผลักดันให้กิจการเติบโตได้อย่างรวดเร็ว นอกจากจะตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้จนเป็นที่นิยมแล้ว คุณธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจนั้นก็มีความสำคัญอย่างมากที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ